Privacybeleid


PRIVACYBELEID TENNISVERENIGING VILSTEREN

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Tennisvereniging Vilsteren (hierna: TVVilsteren) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere ge├»nteresseerden.

Indien je lid wordt van TVVilsteren, of om een andere reden persoonsgegevens aan TVVilsteren verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
TVVilsteren,
 Secretariaat@tvvilsteren.nl, KVK nummer 40061824
De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via
 Secretariaat@tvvilsteren.nl

2. Welke gegevens verwerkt TVVilsteren en voor welk doel
2.1        In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens 
           verwerkt:
           a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
           b) adresgegevens eventueel postadres
           c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
           d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals  
 
               bv social media accounts
 
2.2        
TVVilsteren verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende         doeleinden:
a)        je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het         lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan.
 
b)        je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van         uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van
 TVVilsteren.
c)        je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt voor betalingen, van het
 
           lidmaatschapsgeld, donateursgeld, opgelegde registraties.
2.3        Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de
 
           overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met
 TVVilsteren en je te 
           informeren over de ontwikkelingen van
 TVVilsteren.

2.4        Je naam adres en telefoonnummer komt op een telefoonlijst welke alle leden 1x per jaar toegestuurd krijgen, dit om eventueel onderling met elkaar te kunnen afspreken om te gaan tennissen.

E-mail berichtgeving:

TVVilsteren gebruikt je naam en e-mailadres om haar uitnodigingen en andere mededelingen via e-mail te versturen. 
Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de ledenadministratie.

Foto- en beeldmateriaal:

TVVilsteren gebruikt foto- en beeldmateriaal van wedstrijden en verenigingsactiviteiten voor plaatsing op de website, in de kantine of andere media.
Gaat het om personen met name genoemd, dan zal er toestemming moeten zijn van betrokkene.
 
Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat er toestemming moet zijn van de ouder(s).

3. Bewaartermijnen 

TVVilsteren verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1        Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft TVVilsteren passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1        Via de ledenadministratie van TVVilsteren kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. TVVilsteren zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren 

5.2        Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie. 

5.3        Indien je klachten hebt over de wijze waarop TVVilsteren je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4        Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie, Secretariaat@tvvilsteren.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.